امیر بی گزند

انتشار کتابچه الکترونیکی « امیر بی گزند »

انتشار کتابچه الکترونیکی « امیر بی گزند » مجموعه ای شامل ۱۹ خاطره درباره شهیدان امیر اشرفی و خانم قاسمی همراه با نامه پدر بزرگوار شهید.  دانلود

انتشار کتابچه الکترونیکی « امیر بی گزند » Read More »