{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

ورزشی

عباس زاده

بالاترین لذت مجمع - قسمت اول جستاری در فوتبال های مجمع - به بهانه ی پایان لیگ فوتبال در اژه ای یک این نوشته، برداشتی آزاد است از آنچه که نویسنده در رفتارهای افراد مختلف در فوتبال های مجمع دیده است. ت...