{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

Screenshot_2016-06-16-01-57-51~2

27 خرداد, 1395 توسط
هر وجه از امور انساني ، احترام دارد ، چون به انسان ربط دارد قداست دارد ، ادب خودش را دارد ، آرزو هم احترام دارد ، چون در اينده انسانها مي نشيند و رنگي اش مي كند ، ارزوها مال رنگارنگ كردن هستي خاكستري م...