{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

1403789_598570750191911_2029013752_o

19 شهریور, 1393 توسط
برای عرفان(مشخصا منظورم خودم نیستم!)
عرفان فرهادی
سفر بهانۀ دیدار و آشنایی ماست
از این به بعد «سفر» مقصد ِ نهایی ماست

در ابروان من و گیسوان ِ تو گرهی ست
گمان مبر که زمان ِ گره گشایی ماست

خراب تر ز من و بهتر از تو بسیار است
همین بهانۀ آغاز ِ بی وفایی ماست

زمانه غیر زبان قفس نمی داند
بمان که «پرنزدن» حیلۀ رهایی ماست

به روز وصل چه دلبسته ای ؟ که مثل ِ دو خط
به هم رسیدن ِ ما نقطه ی جدایی ماست

فاضل نظری
  • 19 شهریور, 1393
  • ·
  • احسنت!